Posted by market2easy on 21st มกราคม 2012

ลิงค์ตรงไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ จากแบนเนอร์โฆษณาพิเศษ

เพิ่มความสามารถของระบบให้สามารถลิงค์ตรงไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการได้ทันที (ไม่ต้องลิงค์ไปยังหน้าลงประกาศก่อน)

ได้ Text Backlink [PR 0-3] ตรงไปยังเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มคะแนน SEO ของเว็บคุณ

Comments are closed!